Громадські ради лишаються досить ефективним механізмом впливу громад-ськості на роботу державних органів влади. Через громадські ради, грома-дяни та інститути громадянського суспільства, мають можливість ініціювати розв’язання суспільно значущих проблем у сферах, віднесених до компе-тенції органу влади. Тому ефективна діяльність громадських рад при орга-нах влади дозволить підвищити їх роль як постійно діючих посередників між владою і громадськістю. Про те, як підвищити спроможності громадських рад на здійснення громадського контролю, детально описується в методичних матеріалах, підготованих Центром “Ейдос”.

кнопка скачати

Видання підготовано Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» за підтримки американського на-роду, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Підтримка органі-зацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!». Окремі думки, висловлені у виданні, є відповідальні-стю авторів і не обов’язково відображають погляди Агентства USAID або Уряду США.

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!» — п’ятирічна ініціатива USAID, яка має на меті допомогти Україні у зменшенні рівня корупції та підвищенні підзвітності та прозо-рості управління. Проект спрямований на розширення повноважень ключових урядових інституцій у бо-ротьбі з корупцією, побудові громадської підтримки та участі в антикорупційних зусиллях та зменшенні толерантності громадян до корупції.

Показати кнопки
Сховати кнопки